Comisii/Documente utile

Proiect de dezvoltare institutionala

Comisii care funcționează în unitatea noastră
2015- 2016

1. Comisia de monitorizare, coordonare si indrumare metodologica a dezvoltarii sistemului de control intern/managerial

2. Comisia pentru prevenirea actelor de coruptie in educatie

3. Comisia pentru mentorat

4 .Comisia pentru prevenirea si combaterea discriminarii

5. Comisia pentru programe de sustinere educationala

6. Comisia pentru verificarea documentelor şcolare, monitorizarea frecvenţei şi notarea ritmică a elevilor

7. Comisia de cercetare disciplinară şi consiliere privind abaterile disciplinare ale elevilor/personalului didactic, didactic auxiliar şi nedidactic

8. Comisia cu verificarea gestionarea, completarea şi eliberarea actelor de studii şi documentelor şcolare

9. Comisia de reexaminare în vederea încheierii situaţiilor şcolare elevilor declaraţi amânaţi

10. Comisia de perfecţionare metodico-ştiinţifică, cercetare şi dezvoltare profesională a cadrelor didactice

11. Comisia în vederea susţinerii examenelor de corigenţă

12. Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii

13. Comisii Metodice

14. Comisia de elaborare a schemelor orare

15. Comisia pentru activităţi educative şcolare şi extraşcolare

16. Consiliul pentru curriculum

17. Comisia pentru organizarea concursurilor şcolare şi a competiţiilor sportive

18. Comisia pentru comunicare şi promovare a imaginii şcolii şi implicarea instituţiei în proiecte şi programe educaţionale

19. Comisia pentru prevenirea şi combaterea violenţei în mediul şcolar

20. Comisia de apărare împotriva incendiilor

21. Comisia/comitetului de securitate şi sănătate în muncă

22. Comisia pentru protecţie civilă şi apărare în caz de dezastre

23. Comisia ariei curriculare Consiliere, orientare şi activităţi extraşcolare (Comisia metodică a diriginţilor)

24. Comisia pentru întocmirea situaţiilor statistice

25. Comisia cu acordarea rechizitelor şcolare pentru elevi

26. Comisia pentru elaborarea, verificarea şi aprobarea procedurilor operaţionale

27. Comisia de casare pentru activele fixe corporale şi necorporale şi pentru materialele de natura obiectelor de inventar

28. Comisia de achiziţii a valorilor materiale (active fixe corporale şi necorporale, materiale de natura obiectelor de inventar, materiale etc.)

29. Comisia pentru verificarea actelor depuse pentru programul social „EURO 200”

30. Comisia de selecţionare anuală a documentelor create

31. Comisia de evidenţă şi gestionare a manualelor şcolare

32. Comisia pentru incadrare si salarizare

33. Comisia pentra orientare scolara si professionala

34. Comisia de Receptie

35. Comisia de înscriere a elevilor absolvenţi ai clasei a VIII-a în învăţământul liceal sau profesional de stat

36. Comisia pentru analizarea cauzelor privind pierderea, sustragerea sau distrugerea unor documente justificative sau contabile

37. Comisia de casare pentru activele fixe corporale şi necorporale şi pentru materialele de natura obiectelor de inventar

38. Comisia de recepţie a lucrărilor de reparaţie, curatenie şi igienizare

39. Comisia pentru monitorizarea absenteismului, violentei si a elevilor cu parinti in strainatate

40. Comisia Paritara la nivel de scoala

41. Comisia de recensamant a copiilor cu varsta cuprinsa intre 0 si 7 ani

42. Comisia pentru simularea Evaluarii Nationale pentru elevii claselor a VIII-a